Du er her

Vestjyske Folkekors Vedtægter

UdskrivUdskriv

Vedtægter for Vestjyske Folkekor

 

 

§1.      Vestjyske Folkekor er en kreds af kor under Danske Folkekor.

 

§2.      Det er Vestjyske Folkekors formål:

•                At styrke sammenholdet mellem korene.

•                At dygtiggøre sangere og dirigenter gennem stævner

                 og arrangementer.

•                At virke for oprettelse af nye kor.

 

§3.      Vestjyske Folkekors øverste myndighed er generalforsamlingen, som holdes i forbindelse med forårsstævnet i marts eller april måned.

Mødet skal indkaldes senest 4 uger før afholdelse, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden med navne på de bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

De fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og alle valg er skriftlige efter begæring.

 

1.               Valg af dirigent.

2.               Valg af referent.

3.               Beretning ved formanden.

4.               Aflæggelse af regnskab/budget ved kassereren.

5.               Indkomne forslag.

6.               3 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor, 2 bestyrelsessuppleanter,

                  1 revisorsuppleant.

7.               Fremtiden - herunder kommende stævner/ kurser.

8.               Eventuelt.

 

§4.      Forslag, der ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

§5.      Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, når bestyrelsen eller 2 kor med angivelse af forslag til dagsorden fremsætter ønske herom. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

§6A.    Vestjyske Folkekor ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

 

Valgperioden er 2 år. 3 medlemmer i ulige år - 2 i lige år på valg. Valg af 2 suppleanter hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv:

•                Formand.

•                Næstformand.

•                Kasserer.

•                Sekretær.

•                Menigt medlem.

 

§6B.

•              Formand og kasserer har begge fuldmagt til Kredsens Konti.   

•              Kredsen har købt deres egne rettigheder til hjemmesiden.

                Det er formanden, der har kode og adgang til siden.

•              Bestyrelsen kan meddele prokura.

•              Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§7.      Det er bestyrelsens opgave at fremme de musikalske aktiviteter i kredsen og at udforme det musikalske indhold i stævner.

 

§8.      Vestjyske Folkekor kan kun opløses, hvis der på en ordinær generalforsamling er tredjedels flertal for det, og hvis der på en ekstraordinær   generalforsamling -indkaldt senest en måned efter- igen er flertal for opløsning. Ved opløsning fordeles et eventuelt overskud mellem medlemskorene i forhold til antal sangere.

 

Vedtaget den 28. februar 2014.

Ændret den 29. februar 2020.